Vedtægter

Besluttet på stiftende generalforsamling den 22. februar 2011

I. Generelt

§ l.

Foreningens navn er:  Foreningen Syngøre koret

§ 2.

Foreningen er en almennyttig, privat forening med dette formål:  at virke til gavn for kendskab til vokalmusik og generel syngeglæde.

Stk.2. At give foreningens medlemmer mulighed for at spille og synge sammen og for andre.

Stk.3. At medvirke ved kulturarrangementer der tjener stk 1.

§ 3.

Som medlem af foreningen kan optages enhver som er interesseret i foreningens formål.

§ 4.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk.2. På generalforsamlingen kan ethvert fremmødt medlem, der ikke er i kontingentrestance, afgive sin stemme. Afstemningen er skriftlig, såfremt ét medlem ønsker det.

Stk. 3. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på tre medlemmer.

§5.

Foreningens hjemsted er Glyngøre (7870) med formandens bopæl som postadresse.

II. Ordinær generalforsamling

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning.

Stk.2. Generalforsamlingen skal afholdes én gang om året og indkaldes med mindst l måneds varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og via E-mail.

Stk.3. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk.4. Endelig og revideret dagsorden skal være tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside senest l uge inden generalforsamlingens afholdelse.

Stk.5. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
  • b. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning.
  • c. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  • d. Indkomne forslag, jfr. stk.3.
  • e. Opstilling af kandidater.
  • f. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  • g. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • h. Fastsættelse af kontingent.
  • i. Eventuelt.

Stk.6. Godkendes formandens beretning ikke og/eller godkendes regnskabet ikke, skal bestyrelsen stille sit mandat til rådighed og dirigenten indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk.7. På generalforsamlingen skal der foreligge en revideret medlemsliste.

Stk.8. Referat af generalforsamlingen skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.

III. Bestyrelsen

§ 7. Valg af bestyrelse

Stk.1. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen blandt de stemmeberettigede medlemmer.

Stk.2. Ved valg af bestyrelse har hvert medlem lige så mange stemmer som der er bestyrelsesposter på valg. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.

Stk.3. Medlemmerne vælges for to år, således at halvdelen(+1) vælges i år med ulige årstal og halvdelen i år med lige årstal.

Stk.4. Er flere end halvdelen af bestyrelsen valgt samtidigt, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal gå på valg efter stk. 3.

Stk.5. De ved valget opstillede men ikke valgte bliver suppleanter i den rækkefølge, stemmetallene angiver.

Stk. 6. Hvis der ikke er opstillet flere til bestyrelsesvalget end antallet af ledige poster, kan generalforsamlingen beslutte, at der straks skal vælges et antal suppleanter.

§ 8.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Stk.2. Bestyrelsen kan supplere sig gennem nedsættelse af udvalg til behandling af særlige opgaver.

§ 9.

Formanden indkalder via foreningens hjemmeside til bestyrelsesmøderne med mindst l uges varsel.

Stk.2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede.

Stk.3. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat. Dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 10.

Bestyrelsen orienterer medlemmerne mindst én gang i kvartalet ved opslag på foreningens hjemmeside.

IV. Ekstraordinær generalforsamling

§ 11.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes enten af bestyrelsen eller af dirigenten på den ordinære generalforsamling.

Stk.2. Bestyrelsen skal indkalde, når 1/10 af medlemmerne skriftligt har rettet henvendelse herom til bestyrelsen, med angivelse af emne for forsamlingen.

Stk.3. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at bestyrelsen har modtaget anmodning herom, jfr. stk.2, eller senest 6 uger efter den ordinære generalforsamling, jfr. § 6 stk.6.

Stk.4. Indkaldelse skal ske i overensstemmelse med tidsfristerne i § 6 stk.3 og 4.

Stk.5. Referat af den ekstraordinære generalforsamling skal være tilgængeligt på foreningens hjemmeside senest 3 uger efter generalforsamlingen.

V. Vedtægtsændringer

§ 12

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvis ændringsforslagene er blevet offentliggjort samtidigt med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk.2. Lovændringerne kan kun vedtages hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringerne.

VI. Regnskabet

§ 13.

Foreningens regnskabsår er 1.8 – 31.7

VII. Foreningens opløsning

§ 14

Foreningen kan opløses, når vedtagelse herom er sket på en ordinær generalforsamling med efterfølgende urafstemning.

Stk.2. På generalforsamlingen skal mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer være for opløsningen.

Stk.3. Urafstemning kan tidligst finde sted efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort.

Stk.4. Urafstemningen skal dog senest finde sted 2 uger efter at referatet af generalforsamlingen er offentliggjort.

Stk.5. Stemmesedler skal udsendes til ethvert medlem, der ikke er i kontingentrestance.

Stk.6. Stemmetællerne valgt på den ordinære generalforsamling træder også i funktion i forbindelse med urafstemning i perioden frem til næste ordinære generalforsamling.

Stk.7. Resultatet af urafstemningen skal offentliggøres senest 1 måned efter at resultatet af afstemningen foreligger.

Stk.8. Et forslag er vedtaget ved urafstemning, når mindst 2/3-delen af de indsendte gyldige stemmer er for forslaget.

Stk.9. Den sidst valgte bestyrelse drager omsorg for at foreningens eventuelle aktiver doneres til en anden almennyttig forening..

Der er lukket for kommentarer.